سعیدرضا عاملی

سعیدرضا عاملی

رئیس همابش
ssameliut.ac.ir
استاد ارتباطات دانشگاه تهران، رییس دانشکده‌ی مطالعات جهان، رییس مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی، رییس کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عضو شورای عالی فضای مجازی
علیرضا صالحی نژاد

علیرضا صالحی نژاد

دبیر اجرایی همایش
salehinejadut.ac.ir
+982161119291
پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی و عضو کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
احسان شاه قاسمی

احسان شاه قاسمی

دبیر علمی همایش
shahghasemiut.ac.ir
دانشیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کمیته برگزاری

شاهو صبار

شاهو صبار

کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
shaho.sabbarut.ac.ir
استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
حمیده مولایی

حمیده مولایی

کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
hmolaeiut.ac.ir
استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
ابراهیم محسنی آهویی

ابراهیم محسنی آهویی

کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
emohseniut.ac.ir
دانشگاه وین
منیژه اخوان

منیژه اخوان

کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
m_akhavanut.ac.ir
دانشگاه تهران