سعیدرضا عاملی
دبیر علمی همابش
استاد ارتباطات دانشگاه تهران، رییس دانشکده‌ی مطالعات جهان، رییس مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی، رییس کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عضو شورای عالی فضای مجازی
پست الکترونیکی: ssameli [at] ut.ac.ir
علیرضا صالحی نژاد
دبیر اجرایی همایش
پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی و عضو کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
پست الکترونیکی: salehinejad [at] ut.ac.ir
تلفن: +982161119291
کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
احسان شاه قاسمی
کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
دانشیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shahghasemi [at] ut.ac.ir
شاهو صبار
کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shaho_sabbar [at] yahoo.com
حمیده مولایی
کمیته اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ
استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hamideh.molaei [at] gmail.com