آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-07-02
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-07-13
تاریخ شروع سمینار
1402-08-03
تاریخ پایان سمینار
1402-08-03